REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KIECKA & DRES

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Kiecka & Dres, dostępny pod adresem internetowym www.kieckaidres.pl, prowadzony jest przez: Natalia Boch, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kiecka & Dres Natalia Boch ul.Bordowa 28 ,65-128 Zielona Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5981605081, REGON 389854930,email: kontakt@kieckaidres.com, tel: 888 191 228

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 2
Definicje

1. KONSUMENT ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
2. SPRZEDAWCA ​- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kiecka & Dres Natalia Boch, ul Bordowa 28 , 65-128 Zielona Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5981605081, REGON 389854930,email: kontakt@kieckaidres.com, tel:888191228
3. KLIENT ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. SKLEP ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kieckaidres.pl
5. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. REGULAMIN ​- niniejszy regulamin Sklepu.
7. ZAMÓWIENIE ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. KONTO - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. FORMULARZ REJESTRACJI ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. KOSZYK ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. PRODUKT ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Kiecka & Dres Natalia Boch ul.Bordowa 28,65-128 Zielona Góra
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@kieckaidres.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 888191228
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Millennium 93 1160 2202 0000 0005 0321 7185
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 - 17.00

§ 4
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu.
2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email.
3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji przez Klienta lub poprzez logowanie przez Gmail, Facebook.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


§ 6
Zasady składania Zamówienia


Do korzystania ze Sklepu oraz dokonania zakupu w Sklepie, konieczne jest:
* dostęp do Internetu,
* standardowa przeglądarka internetowa,
* posiadanie adresu e-mail, który jest aktywny w momencie zawarcia umowy między konsumentem a sklepem,
* wlaczona usluga plikow cooki.
W celu złożenia Zamówienia należy:
2.1 zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
2. 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
2.3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
2.4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
2.5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
2.6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
2. 6.1. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu przelewy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
2. 6.2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za pobraniem, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” dostanie potwierdzenie złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
3. termin realizacji zamówienia jest terminem ruchomym i wynosi od 10 do 21 dni, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas oczekiwania na Produkt uzależniony jest ilością zamówień oraz przyczynami na które nie mamy wpływu np. awaria maszyny, wydłużony czas dostawy materiałów, choroba itp. O każdej z zaistniałych sytuacji klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa,
b.przesyłka pocztowa pobraniowa,
c. Przesyłka kurierska,
d. przesyłka kurierska pobraniowa
2. Klient może skorzystać z darmowej wysyłki w sytuacji,gdy suma wartości zamówionych produktów przekracza 250 zł. We wszystkich innych przypadkach koszty dostawy ponosi kupujący.
3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pobraniem
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatności elektroniczne
d. Płatność kartą płatniczą.
4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelwy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068
5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
7.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
7. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8.. wszystkie produkty dostępne w sklepie szyte są według kolejności zamówień, na zamówienie konkretnego klienta. Nie ma możliwości przyspieszenia tego procesu,ani “wyjscia” poza kolejke.
12. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt nowy, wolny od wad, zgodny z wybranym przez klienta rozmiarem. Klient jest zobowiązany zapoznać się z tabelą wymiarów produktu, która znajduje się przy każdym produkcie. Tabela przedstawia wymiary gotowego produktu, mierzonego na płasko. Tolerancja +/- 1 cm.


§ 9
Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kickaidres.com
2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny za pośrednictwem FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, znajdującego się na stronie Sklepu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż prze
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności,. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy Konsumenta.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Kiecka & Dres Natalia Boch ul Bordowa 28, 65-128 Zielona Góra. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów:
8.1 zawartych w wyniku sprzedaży produktu nieprefabrykowanego (wszystkie zakładki produktowe są rękodziełem, szytym na zamówienie.). Tutaj zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
8.2 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§ 10
Reklamacja i gwarancja


1.Umowa sprzedaży objęte są produkty nowe, szyte na zamówienie klienta, szyte na terenie Polski.
2.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kieckaidres.pl
5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaju wady,żądania sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji , danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576)


§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 12
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.11.2021

To Top